ZánikFirmy

Likvidácia spoločností

Ako sa vyhnúť daňovej licencii ?

Vlastníte spoločnosť, ktorá je bez záväzkov alebo naopak už neviete ako ďalej s jej záväzkami? ZRUŠTE Vašu firmu zákonným spôsobom a zbavte sa tak problémov s neustálymi vyhrážkami Vašich veriteľov.

V závislosti od stavu záväzkov Vašej firmy a času, za ktorý chcete firmu zrušiť, Vám ponúkame nasledovné možnosti výmazu Vašej firmy z Obchodného registra:

This is an example of a HTML caption with a link.

Daňová licencia

Daňová licencia je minimálna výška dane, ktorú je povinná platiť každá právnicka osoba od zdaňovacieho obdobia začínajúceho 1.1.2014, ktorá nie je novozaložená alebo nie je v likvidácii či konkurze.

Ak ste teda práve v aktuálnom roku nezakladali Vašu spoločnosť, nevyhnete sa povinnosti platiť daň minimálne vo výške daňovej licencie.

Aká je jej výška

Neplatcovia DPH budú platiť daň minimálne vo výške 480 EUR.

Platcovia DPH podľa výšky obratu budú platiť buď 960 EUR alebo 2880 EUR.

V praxi to znamená, že ak ste napríklad neplatcom DPH a za rok nevykážete na Dani z príjmov právnickej osoby žiadnu daň, alebo bude Vaša spoločnosť v strate, zaplatíte v marci 2017 daň minimálne 480 EUR.

Pochybnosť o jej výške

Stali ste sa platcom DPH len v priebehu roka, napríklad v decembri 2014?

Vaša daňová povinnosť nebude pomerne prepočítana na mesiace, podľa toho koľko ste boli platcom DPH a koľko ste neboli, ale budete automaticky platiť podľa toho, kým ste k 31.12.2016. V tomto prípade teda 960 EUR.

Back to Top

Likvidácia firmy.

Ponúkame Vám možnosť, ako sa zbaviť Vašej spoločnosti v zmysle zákona tak, aby ste zbytočne nečakali na výmaz z Obchodného registra pol roka a viac, ale tak, aby ste v spoločnosti prestali figurovať v priebehu niekoľkých týždňov.

Predaj firmy

Vašu spoločnosť od Vás odkúpime na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu, prostredníctvom ktorej už v Obchodnom registri nebudete figurovať ako spoločník resp. vlastník firmy.

Odvolanie konateľa

Vášho konateľa odvoláme a na jeho miesto nastúpi náš konateľ, ktorý bude ďalej vyvíjať kroky smerujúce k výmazu firmy z Obchodného registra. Upozorňujeme, že vstupujeme len do čistých a bezzáväzkových spoločností.

Zmeny v OR

Zapíšeme všetky zmeny do Obchodného registra a zbavíme Vás tak zodpovednosti za Vašu spoločnosť. Nezbavíte sa len povinnosti platiť daňovú licenciu za rok 2016, ale aj na roky nasledujúce.

Likvidácia bez Vás

Po tom, ako zapíšeme zmeny v Obchodnom registri, čo trvá približne týždeň, dva, v závislosti od náročnosti spisu, už ďalej riešime spoločnosť bez Vás a nutnosti akéhokoľvek Vášho zásahu.

Výmaz firmy z OR

Zabezpečíme výmaz Vašej firmy z Obchodného registra, ku ktorému dôjde najneskôr do konca roka. V prípade, že túto lehotu nestihneme, je povinnosť platiť daňovú licenciu už výlučne na našich pleciach.

Sídlo firmy

Nakoľko koniec roka je už za dverami, sídlo spoločnosti, ktorú od Vás prevezmeme, ostáva na Vašej pôvodnej adrese až do dňa jej výmazu z Obchodného registra, najneskôr však do 31.12.2016. Odstrániť označenie schránky však môžete už ihneď po tom, ako vykonáme prvé zmeny v Obchodnom registri.

Back to Top

Ako na to.

Na to, aby sme Vašu spoločnosť zlikvidovali, je nutné, aby sme do nej vstúpili formou prevodu obchodného podielu. Znamená to, že prostredníctvom Zmluvy o prevode obchodného podielu prevedieme Váš obchodný podiel na našu spoločnosť, staneme sa tak jej vlastníkmi.

Krok 1

V prípade, že spoločník vlastní v spoločnosti viac ako 50% obchodného podielu, alebo je spoločnosť vlastnená len jedným spoločníkom, a zároveň je daný spoločník občanom Slovenskej republiky, vyžaduje súd k prevodu obchodného podielu predložiť tzv. Súhlas správcu dane. Je preto nutné požiadať daňový úrad o vydanie daného súhlasu. Tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť po kliknutí na "Stiahni".

Daňový úrad je povinný do 5 pracovných dní odpovedať na Vašu žiadosť buď vydaním súhlasu alebo inak. Daňový úrad súhlas nevydá, ak spoločník má nedoplatok na akejkoľvek dani vyšší ako 170 EUR.

Krok 2

Po získaní súhlasu s prevodom obchodného podielu je potrebné nám zaslať aktuálnu účtovnú Hlavnú knihu alebo Súvahu spoločnosti, ktorou preukážete, že Vaša spoločnosť nemá žiadne záväzky.

Krok 3

Po preukázaní bezdlžnosti Vašej spoločnosti Vám zašleme dokumenty, na ktorých je nutné overiť podpis spoločníkov a zaslať na našu adresu. V tomto momente je potrebné ukončiť všetky zmluvné vzťahy firmy napr. uzavrieť bankový účet, prepísať telefón a pod.

Krok 4

Na Vami zaslaných dokumentoch overíme naše podpisy a podáme návrh na Obchodný register. Obchodný register do 5 pracovných dní zapíše zmenu konateľa a spoločníka spoločnosti. Zároveň oznámi zmeny do živnostenského registra a na Daňový úrad.

Krok 5

Ostáva len odovzdať účtovníctvo, kartičky z daňového úradu a zaplatiť za naše služby. Tým zároveň prestávate zodpovedať za Vašu spoločnosť a tiež za zbavujete povinnosti hradiť daňovú licenciu, ktorej bremeno ostáva na našich pleciach.

Vašu spoločnosť ďalej likvidujeme už bez Vašej asistencie a ďalších potrebných zásahov z Vašej strany. Firma je následne vymazaná z Obchodného registra do 1-2 mesiacov.


Aké dokumenty budete podpisovať?

 • Zmluvu o prevode obchodného podielu

  Na jej základe sa zmenia majitelia v spoločnosti. Jej neoddeliteľnou prílohou je súhlas správcu dane prípadne iné zákonom požadované nahradzujúce prehlásenie.

 • Zápisnicu z Valného zhromaždenia

  Valné zhromaždenie ňou odsúhlasí zmenu majiteľov a konateľa. Ak má Vaša spoločnosť ešte imanie v Sk alebo nie je v celých Eurách, spracujeme Vám k ešte dodatočné dokumenty na podpis.

 • Odvolanie sídla

  Na to, aby sme Vašu spoločnosť zlikvidovali ešte do konca roka a predišli tak povinnosti platiť daňovú licenciu, musí spoločnosť do konca roka sídliť ešte na pôvodnej adrese, ktorú týmto dokumentom odvoláte k 31.12.2016

 • Prísľub odškodnenia

  Týmto dokumentom prehlásite, že Vaša spoločnosť nemá evidované žiadne záväzky, ani ste ich napr. nezatajili, v opačnom prípade za ne ručíte.

Back to Top

Cenník.

Pri odkúpení a následnej likvidácii Vašej spoločnosti, naša spoločnosť nerozlišuje ceny podľa toho, kedy bola Vaša firma založená, koľko má spoločníkov, koľko má konateľov, či kde sídli. Na cenu nevplýva ani rozsah zmien, ktoré budeme musieť v Obchodnom registri vykonať alebo aká náročná bude jej likvidácia.

Cena je pre všetky firmy rovnaká

Vašu spoločnosť prevezmeme, vykonáme zmeny v Obchodnom registri a následne bez Vašich ďalších zásahov vymažeme z Obchodného registra a ušetríme Vám tak minimálne 480 EUR, ktoré by ste inak museli platiť ako daňovú licenciu za rok 2016.

Ďalšie stovky EUR ušetríte na súdnych poplatkoch za podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu spoločnosti, nehovoriac o rôznych notárskych poplatkoch a strate času, ktorý celým procesom stratíte.

A to sme ešte nespomenuli byrokratické maniere našich úradníkov...

444,00 EUR

Cena zahŕňa poplatky za spracovanie zmlúv, návrhu, podanie návrhu na Obchodný register ako aj všetky súdne poplatky. je teda konečná a nie je k nej účtovaná DPH, nakoľko nie sme platcami DPH.

Back to Top

Kontaktujte nás.

Likvidáciu konkrétnej spoločnosti si môžete objednať aj na nasledovných kontaktoch

Back to Top
Likvidácia spoločností bez záväzkov zrusfirmu.sk